Hoá

Bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Rate this post

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Đọc thêm:  Bảng Hóa trị của Các Nguyên Tố Hóa Học: Kiến thức cơ bản không thể thiếu

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

Giải Sách Bài Tập Hóa Học 11 – Bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác giúp HS giải bài tập, cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 35.1 trang 53 Sách bài tập Hóa học 11: Chất sau có tên là gì?

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 1 Trang 53 Sbt Hoa Hoc 11 1

A. 1-butyl-3-metyl-4-etylbenzen.

B. 1-butyl-4-etyl-3-metylbenzen.

C. 1-etyl-2-metyl-4-butylbenzen.

D. 4-butyl-1-etyl-2-metylbenzen.

Lời giải:

Đáp án: D.

Bài 35.2 trang 53 Sách bài tập Hóa học 11: Chất sau có tên là gì?

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 2 Trang 53 Sbt Hoa Hoc 11 1

A. 1,4-đimetyl-6-etylbenzen.

B. 1,4-đimety1-2-etylbenzen.

C. 2-etyl-1,4-đimetylbenzen.

D. 1-etyl-2,5-đimetylbenzen.

Lời giải:

Đáp án: C.

Bài 35.3 trang 53 Sách bài tập Hóa học 11: Stiren có công thức phân tử C8H8 và có công thức cấu tạo: C6H5-CH=CH2. Nhận xét nào cho dưới đây đúng ?

A. Stiren là đồng đẳng của benzen.
B. Stiren là đồng đẳng của etilen.
C. Stiren là hiđrocacbon thơm.
D. Stiren là hiđrocacbon không no.

Lời giải:

Đáp án: C.

Bài 35.4 trang 53 Sách bài tập Hóa học 11: m-Xilen có công thức cấu tạo là?

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 4 Trang 53 Sbt Hoa Hoc 11 1
Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 4 Trang 53 Sbt Hoa Hoc 11 2

Lời giải:

Đáp án: C.

Bài 35.5 trang 53 Sách bài tập Hóa học 11: Có bao nhiêu chất đồng đẳng của benzen có cùng công thức phân tử C9H12

A. 6 chất B. 7 chất
C. 8 chất D. 9 chất

Đọc thêm:  Công Thức Hóa Học Của Rượu 2019 - Cơ Khí Trọng Tuyết

Lời giải:

Đáp án: C.

8 chất gồm: 2 chất C6H5C3H7; 3 chất C2H5-C6H4-CH3 và 3 chất C6H3(CH3)3

Bài 35.6 trang 54 Sách bài tập Hóa học 11: Hoàn thành các phương trình hoá học dưới đây. Viết các chất sản phẩm hữu cơ ở dạng công thức cấu tạo và kèm theo tên.

 1. C6H6 + Cl2Fe→
  (1 mol) (1 mol)
 2. C6H6 + Cl2as→
  (1 mol) 3 mol)
 3. C6H5−CH3 + Cl2as→
  (1 mol) (1 mol)
 4. C6H5−CH3 + H2 (dư) Ni, 300oC→
 5. C6H5−CH3 + KMnO4 (dd) to→

Lời giải:

 1. Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 6 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 1

 2. Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 6 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 2

 3. Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 6 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 3

 4. Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 6 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 4

 5. Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 6 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 5

Bài 35.7 trang 54 Sách bài tập Hóa học 11: Benzen không tác dụng với dung dịch Br2 và dung dịch KMnO4 nhưng stiren thì có phản ứng với cả hai dung dịch đó.

 1. Giải thích vì sao stiren có khả năng phản ứng đó.
 2. Viết phương trình hoá học biểu diễn các phản ứng đó.

Lời giải:

 1. Vì stiren có liên kết đôi ở nhánh vinyl.

 2. Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 7 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 1
  Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 7 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 2
  Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 7 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 3

Bài 35.8 trang 54 Sách bài tập Hóa học 11: m-Xilen có công thức cấu tạo là?

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 8 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 1
Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 8 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 2
Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 8 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 3
Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 8 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 4
Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 8 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 5

Lời giải:

Đáp án: C.

Bài 35.9 trang 54 Sách bài tập Hóa học 11: Khi đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon A, thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ 77 : 18 về khối lượng. Nếu làm bay hơi hết 5,06 gam A thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 1,76 g O2 ở cùng nhiệt độ và áp suất.

 1. Xác định công thức phân tử của chất A.
 2. Viết các công thức cấu tạo có thể có của chất A. Ghi tên ứng với mỗi công thức cấu tạo đó.

Lời giải:

 1. Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 9 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 1
  Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 9 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 2
  Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 9 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 3

 2. Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 9 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 4
  Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 9 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 5

Bài 35.10 trang 55 Sách bài tập Hóa học 11: Hỗn hợp M ở thể lỏng, chứa hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 2,62 g M, thu được 8,8 g CO2.

 1. Xác định công thức phân tử của chất M.
 2. Xác định khối lượng hỗn hợp axit còn dư và nồng độ phần trăm của từng axit trong hỗn hợp đó.
Đọc thêm:  Tính chất hóa học của Canxi cacbonat CaCO 3 - VietJack.com

Lời giải:

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 10 Trang 55 Sbt Hoa Hoc 11 1

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 10 Trang 55 Sbt Hoa Hoc 11 2

Lời giải:

 1. Số mol toluen = số mol trinitrotoluen = 2,62/92 = 0,0285 mol.

 2. Phương trình phản ứng: 3HNO3 + C7H8 → C7H5N3O6 + 3H2O

  Số mol HNO3 = 3 x 0,0285 = 0,0855 mol.

  Khối lượng hỗn hợp axit còn dư = 88 kg + 74 kg – 0,0855 x 63 = 161,75 kg.

  Khối lượng HNO3 trong hỗn hợp axit còn dư = 0,0855 x 63 = 5,38 kg.

  Dung dịch HNO3 có nồng độ: 5,38/(161,75 x 1000) x 100% = 0,033%.

  Dung dịch H2SO4 có nồng độ: 5,38/(161,75 x 1000) x 100% = 0,033%.

Bài 35.11 trang 55 Sách bài tập Hóa học 11: Cho 23 kg toluen tác dụng với hỗn hợp gồm 88 kg axit nitric 66% và 74 kg axit suníuric 96%. Giả sử toluen được chuyển hoàn toàn thành trinitrotoluen và sản phẩm này được tách hết khỏi hỗn hợp axit còn dư. Tính:

 1. Khối lượng trinitrotuluen thu được.
 2. Khối lượng hỗn hợp axit còn dư và nồng độ phần trăm của từng axit trong hỗn hợp đó.

Lời giải:

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 11 Trang 55 Sbt Hoa Hoc 11 1

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 11 Trang 55 Sbt Hoa Hoc 11 2

Lời giải:

 1. Khối lượng trinitrotuluen thu được = số mol toluen x khối lượng trinitrotuluen molar = 0,285 x 227 = 64,8 g.

 2. Khối lượng hỗn hợp axit còn dư = khối lượng axit nitric + khối lượng axit suniuric – khối lượng trinitrotuluen = 88 + 74 – 64,8 = 97,2 kg.
  Axit nitric chiếm phần trăm: (88/97,2) x 100% = 90,7%.
  Axit suniuric chiếm phần trăm: (74/97,2) x 100% = 76,1%.

Bài 35.12 trang 55 Sách bài tập Hóa học 11: Có thể điều chế toluen bằng phản ứng đehiđro hoá – đóng vòng đối với heptan ở 500oC, 30 – 40 atm, chất xúc tác Cr2O3 / Al2O3.

 1. Viết phương trình hoá học của phản ứng (các chất hữu cơ viết bằng công thức cấu tạo).
 2. Tính khối lượng toluen thu được nếu phản ứng tạo ra 336 lít H2 (đktc).

Lời giải:

 1. ![Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 12 Trang 55 Sbt Hoa Hoc 11 1](https://viethanbinhduong.edu.vn/uploads/giai-sach-bai-tap-hoa-11/file-image/giai-sach-bai-tap

Bá Duy

Bá Duy hiện tại là người chịu trách nhiệm chia sẻ nội dung trên trang viethanbinhduong.edu.vn với 5 năm kinh nghiệm chia sẻ kiến thức giáo dục tại các website lớn nhỏ.

Related Articles

Back to top button