Wiki

1 giờ 30 phút bằng bao nhiêu giờ? – Luật Hoàng Phi

Rate this post

Trong bài viết này viethanbinhduong.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của 30 phút bằng bao nhiêu giờ để chia sẻ cho bạn đọc

1 giờ 30 phút bằng bao nhiêu giờ?

1 giờ 30 phút tương đương với 1.5 giờ. Để đổi thời gian từ phút sang giờ, ta chia số phút đó cho 60 (vì mỗi giờ có 60 phút). Trong trường hợp này, 90 phút chia cho 60 sẽ bằng 1.5 giờ. Vì vậy, 1 giờ 30 phút tương đương với 1.5 giờ.

Cách đổi khác để chuyển đổi giữa giờ và phút là sử dụng hệ số chuyển đổi 1 giờ = 60 phút.

Để đổi từ giờ sang phút, ta nhân số giờ đó với 60.

Để đổi từ phút sang giờ, ta chia số phút đó cho 60.

Với trường hợp này, để chuyển 1 giờ 30 phút sang giờ, ta có thể thực hiện như sau:

Đổi 1 giờ thành phút: 1 giờ x 60 phút/giờ = 60 phút

Cộng số phút đã đổi được ở trên với 30 phút: 60 phút + 30 phút = 90 phút

Đổi 90 phút thành giờ: 90 phút / 60 phút/giờ = 1.5 giờ

Vì vậy, 1 giờ 30 phút tương đương với 1.5 giờ.

Công thức đổi phút sang giờ

– Công thức để đổi phút sang giờ là:

số giờ = số phút / 60

Ví dụ, nếu bạn muốn đổi 90 phút sang giờ, ta sẽ áp dụng công thức trên và có:

số giờ = 90 phút / 60 = 1.5 giờ

Vậy nên 90 phút tương đương với 1 giờ 30 phút hay 1.5 giờ.

– Để đổi giờ sang phút, công thức tương tự như sau:

số phút = số giờ x 60

Ví dụ, nếu bạn muốn đổi 2.5 giờ sang phút, ta sẽ áp dụng công thức trên và có:

số phút = 2.5 giờ x 60 = 150 phút

Vậy nên 2.5 giờ tương đương với 150 phút.

Một số bài tập về cách đổi phút sang giờ

Đây là một số bài tập về cách đổi phút sang giờ:

1. Đổi 90 phút sang giờ. Giải: số giờ = số phút / 60 số giờ = 90 phút / 60 số giờ = 1.5 giờ

Vậy 90 phút tương đương với 1 giờ 30 phút hay 1.5 giờ.

2. Đổi 120 phút sang giờ. Giải: số giờ = số phút / 60 số giờ = 120 phút / 60 số giờ = 2 giờ

Vậy 120 phút tương đương với 2 giờ.

3. Đổi 75 phút sang giờ và phút. Giải: số giờ = số phút / 60 số giờ = 75 phút / 60 số giờ = 1 giờ

Đọc thêm:  Sùi mào gà và những điều cần biết

Vậy 75 phút tương đương với 1 giờ và 15 phút.

4. Đổi 180 phút sang giờ và phút. Giải: số giờ = số phút / 60 số giờ = 180 phút / 60 số giờ = 3 giờ

Số phút còn lại = số phút ban đầu – số giờ đã đổi sang phút Số phút còn lại = 180 phút – 3 giờ x 60 phút/giờ Số phút còn lại = 0 phút

Vậy 180 phút tương đương với 3 giờ.

5. Đổi 300 phút sang giờ và phút. Giải: số giờ = số phút / 60 số giờ = 300 phút / 60 số giờ = 5 giờ

Số phút còn lại = số phút ban đầu – số giờ đã đổi sang phút Số phút còn lại = 300 phút – 5 giờ x 60 phút/giờ Số phút còn lại = 0 phút

Vậy 300 phút tương đương với 5 giờ.

6. Đổi 105 phút sang giờ và phút. Giải: số giờ = số phút / 60 số giờ = 105 phút / 60 số giờ = 1 giờ

Số phút còn lại = số phút ban đầu – số giờ đã đổi sang phút Số phút còn lại = 105 phút – 1 giờ x 60 phút/giờ Số phút còn lại = 45 phút

Vậy 105 phút tương đương với 1 giờ và 45 phút.

Mong rằng các bài tập này sẽ giúp bạn làm quen với cách đổi phút sang giờ và giải quyết các bài tập liên quan đến đơn vị thời gian.

1 giờ 30 phút bằng bao nhiêu giây?

Để đổi từ giờ sang giây, ta cần biết rằng mỗi giờ bao gồm 60 phút và mỗi phút bao gồm 60 giây. Vì vậy, để đổi từ giờ sang giây, ta cần nhân số giờ đó với 60 (để chuyển sang phút) và sau đó nhân kết quả đó với 60 nữa (để chuyển sang giây).

– Để đổi 1 giờ 30 phút sang giây, ta có thể sử dụng công thức như sau:

1 giờ 30 phút = 1 x 60 phút + 30 phút = 60 + 30 phút = 90 phút

90 phút x 60 giây/phút = 5400 giây

Vậy 1 giờ 30 phút tương đương với 5400 giây.

– Cách đổi khác để chuyển đổi giữa giờ và giây là sử dụng hệ số chuyển đổi 1 giờ = 3600 giây.

Để đổi từ giờ sang giây, ta nhân số giờ đó với 3600.

Để đổi từ giây sang giờ, ta chia số giây đó cho 3600.

Với trường hợp này, để chuyển 1 giờ 30 phút sang giây, ta có thể thực hiện như sau:

Đổi 1 giờ thành giây: 1 giờ x 3600 giây/giờ = 3600 giây

Đổi 30 phút thành giây: 30 phút x 60 giây/phút = 1800 giây

Cộng số giây đã đổi được ở trên lại: 3600 giây + 1800 giây = 5400 giây

Vì vậy, 1 giờ 30 phút tương đương với 5400 giây.

2 giờ 30 phút bằng bao nhiêu giờ?

– Đổi 2 giờ 30 phút tương đương với tổng số giờ là:

Đọc thêm:  1. Nhiệt độ cơ thể bình thường là bao nhiêu?

2 giờ + 30 phút / 60 phút/giờ = 2.5 giờ

Vậy 2 giờ 30 phút tương đương với 2.5 giờ.

– Cách đổi khác để chuyển đổi giữa giờ và phút là sử dụng hệ số chuyển đổi 1 giờ = 60 phút.

Để đổi từ giờ sang phút, ta nhân số giờ đó với 60.

Để đổi từ phút sang giờ, ta chia số phút đó cho 60.

Với trường hợp này, để chuyển đổi 2 giờ 30 phút sang giờ, ta có thể thực hiện như sau:

Đổi 30 phút thành giờ: 30 phút / 60 phút/giờ = 0.5 giờ

Cộng số giờ đã đổi được ở trên với 2 giờ: 2 giờ + 0.5 giờ = 2.5 giờ

Vậy 2 giờ 30 phút tương đương với 2.5 giờ.

– Cách đổi khác để chuyển đổi giữa giờ và phút là sử dụng hệ số chuyển đổi 1 giờ = 60 phút.

Để đổi 2 giờ 30 phút thành giờ, ta có thể thực hiện như sau:

Đổi 30 phút thành phần thập phân: 30 phút / 60 phút = 0.5

Cộng phần nguyên và phần thập phân lại: 2 + 0.5 = 2.5 giờ

Vậy 2 giờ 30 phút tương đương với 2.5 giờ.

11 giờ 30 phút bằng bao nhiêu giờ?

11 giờ 30 phút tương đương với 11.5 giờ.

– Để đổi từ giờ và phút sang giờ thập phân, bạn chỉ cần chia phút cho 60 (số phút trong một giờ) và cộng kết quả với số giờ. Ví dụ, để đổi 11 giờ 30 phút sang giờ thập phân, ta sẽ làm như sau:

30 phút / 60 = 0.5 giờ

11 giờ + 0.5 giờ = 11.5 giờ

Do đó, 11 giờ 30 phút tương đương với 11.5 giờ.

– Một cách đơn giản khác để đổi từ giờ và phút sang giờ thập phân là chuyển đổi phút sang thập phân bằng cách chia phút cho 60, sau đó cộng kết quả với giờ. Bạn có thể sử dụng công thức sau để thực hiện việc này:

Giờ thập phân = Giờ + Phút / 60

Ví dụ, để đổi 11 giờ 30 phút sang giờ thập phân, ta sẽ thực hiện như sau:

Giờ thập phân = 11 + 30 / 60 = 11.5 giờ

Do đó, 11 giờ 30 phút tương đương với 11.5 giờ.

– Cách đổi khác là chuyển đổi giờ sang phút, sau đó tính tổng số phút và chia cho 60 để tìm giờ thập phân tương ứng. Bạn có thể làm theo các bước sau:

Chuyển giờ sang phút bằng cách nhân số giờ với 60: phút = giờ x 60

Cộng số phút tính được từ bước 1 với số phút ban đầu: tổng phút = phút + phút ban đầu

Chia tổng số phút cho 60 để tìm giờ thập phân tương ứng: giờ thập phân = tổng phút / 60

Đọc thêm:  View là gì? Làm như thế nào để lượng view tăng cao

Ví dụ, để đổi 11 giờ 30 phút sang giờ thập phân:

phút = 11 x 60 = 660

tổng phút = 660 + 30 = 690

giờ thập phân = 690 / 60 = 11.5 giờ

Do đó, 11 giờ 30 phút tương đương với 11.5 giờ.

– Một cách khác để đổi từ giờ và phút sang giờ thập phân là tính số phút tính từ 0h đến thời điểm đó, sau đó chia cho 60 để tìm giờ thập phân tương ứng. Bạn có thể làm theo các bước sau:

Tính số phút tính từ 0 giờ đến thời điểm đó bằng cách nhân số giờ với 60, sau đó cộng với số phút: số phút tính từ 0 giờ đến thời điểm đó = số giờ x 60 + số phút

Chia số phút tính được từ bước 1 cho 60 để tìm giờ thập phân tương ứng: giờ thập phân = số phút tính từ 0 giờ đến thời điểm đó / 60

Ví dụ, để đổi 11 giờ 30 phút sang giờ thập phân:

số phút tính từ 0 giờ đến thời điểm đó = 11 x 60 + 30 = 690 phút

giờ thập phân = 690 / 60 = 11.5 giờ

Do đó, 11 giờ 30 phút tương đương với 11.5 giờ.

1 giờ 10 phút bằng bao nhiêu giờ?

1 giờ 10 phút tương đương với 1.16666667 giờ (vì 10 phút là 10/60 = 0.16666667 giờ).

Để tính số giờ tương ứng với 1 giờ 10 phút, ta chỉ cần chuyển đổi số phút thành giờ bằng cách chia số phút cho 60 và cộng thêm vào số giờ. Vì vậy:

1 giờ 10 phút = 1 giờ + 10 phút / 60

= 1 + 0.16666667

= 1.16666667 giờ

Vì vậy, 1 giờ 10 phút tương đương với 1.16666667 giờ.

Có thể tính số giờ tương đương với 1 giờ 10 phút bằng cách chuyển đổi thời gian thành đơn vị thời gian tổng hợp như phút hoặc giây, sau đó chia cho số giờ trong đơn vị thời gian đó. Vì vậy:

1 giờ = 60 phút

Vậy 1 giờ 10 phút = 60 phút + 10 phút = 70 phút.

Vậy, để chuyển đổi 70 phút thành giờ, ta chia cho số phút trong một giờ:

1 giờ = 60 phút

1 phút = 1/60 giờ

Vậy, 70 phút = 70 x (1/60) giờ = 1.16666667 giờ.

Vì vậy, 1 giờ 10 phút tương đương với 1.16666667 giờ.

Một cách tính khác để chuyển đổi 1 giờ 10 phút thành giờ là sử dụng tính toán thập phân:

1 giờ 10 phút = 1 + 10/60 giờ

= 1 + 0.16666667 giờ

= 1.16666667 giờ

Vì vậy, 1 giờ 10 phút tương đương với 1.16666667 giờ.

Trên đây là bài viết liên quan đến 1 giờ 30 phút bằng bao nhiêu giờ? trong chuyên mục Toán học được Luật Hoàng Phi cung cấp. Quý độc giả có thể tham khảo bài viết khác liên quan tại website luathoangphi.vn để có thêm thông tin chi tiết.

Bá Duy

Bá Duy hiện tại là người chịu trách nhiệm chia sẻ nội dung trên trang viethanbinhduong.edu.vn với 5 năm kinh nghiệm chia sẻ kiến thức giáo dục tại các website lớn nhỏ.

Related Articles

Back to top button